Spotkanie wigilijne diabetyków 2023

Zapraszamy naszych członków na spotkanie wigilijne, które odbędzie się 18 grudnia 2023 roku

w Gliwickim Centrum (dawniej GCOP)przy ulicy Jagiellońskiej 21 44-100 Gliwice.

Chętnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu na numer telefonu Pani Wiceprezes

Barbary Kowalskiej 798 120 188

X Zjazd Delegatów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

19 listopada 2023 roku w Warszawie odbędzie się X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy delegatów

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Naszymi delegatami na Zjazd są wybrani w dniu 15 września:

Janusz Przytocki i Zbigniew Wawrzyńczak.

Zjazd wybierze na kolejną 4 letnią kadencję władze PSD: Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński, a także dokona zmian w Statucie PSD i nakreśli program działania na najbliższą kadencję.

Spośród nowo wybranego Zarządu Głównego zostanie wybrany nowy Prezes ZG PSD na 4 letnią kadencję.

Diabetycy z Gliwic życzą owocnych obrad.

Światowy Dzień Cukrzycy 2023

Spotkanie Gliwickich Diabetyków

Zapraszamy członków Naszego Stowarzyszenia na spotkanie w dniu 15.11.2023 o godzinie 16:30

do sali Gliwickiego Centrum Inicjatyw Społecznych ulica Jagiellońska 21.

W trakcie spotkania przy kawie podzielimy się wiedzą o najnowszych metodach leczenia cukrzycy.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie swojej obecności poprzez kontakt telefoniczny

z wiceprezes PSD Gliwice Barbarą Kowalska tel. 798 120 188 Serdecznie zapraszamy

25 lecie powstania PSD Gliwice

W dniu 25 września 2021 roku odbyła się uroczystość 25 lecia powstania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Gliwice przeniesiona ze względu na pandemię z 24.10.2020 roku. Wśród zaproszonych gości przybyła Pani Anna Śliwińska prezes Zarządu Głównego PSD w Warszawie, a także goście z zaprzyjaźnionych PSD z Dąbrowy Górniczej, Kielc, Jędrzejowa. Obecni byli także lekarze diabetolodzy, pielęgniarki i przedstawiciele Oddziału Rejonowego w Gliwicach z Częstochowy, Lublińca, Zabrza i Pilchowic. Odczytano List Gratulacyjny od Prezydenta Gliwic Adama Neumana.

Uczestnikom wręczono pamiątkowe medale i statuetki. Uroczystość odbyła się na terenie Agro Gospodarstwa Turystycznego „Ranczo” w Proboszczowicach koło Gliwic, którego właścicielami są Kornelia i Krystian Kiełbasa

Projekt „Profesjonalizacja, rozwój i podnoszenie standardów obywatelskiego działania

Projekt „Profesjonalizacja, rozwój i podnoszenie standardów obywatelskiego działania

seniorzy realizują inicjatywy

seniorskie warsztaty

wyjazdowe warsztaty

14 listopada Światowy Dzień Cukrzycy

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej historii ludzi z cukrzycą

Satyryczny wiersz diabetyka

W tych niewesołych czasach zamieszczamy satyryczny wiersz naszej koleżanki Pani

Wiesławy Tomczyk  dla osób mających dystans do swojej choroby

wiersz

Pozdrawiamy serdecznie Panią Wiesławę i wszystkich diabetyków trzymajcie się

Gliwice. Profesjonalizacja, rozwój i podnoszenie standardów obywatelskiego działania

Projekt „Profesjonalizacja, rozwój i podnoszenie standardów obywatelskiego działania” jest realizowany od kwietnia br. przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Rejonowy
w Gliwicach. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społecznej seniorów skupionych w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Rejonowy Gliwice poprzez popularyzację aktywności społecznej, profesjonalizację działań na rzecz społeczności seniorskiej oraz organizację działań inicjatywnych (partycypacyjnych) w różnych formach wśród odbiorców zadania. Zadanie jest adresowane do seniorów 60+ skupionych w 4 kołach znajdujących się w strukturach rejonu PSD.

W ramach projektu przewidziano działania edukacyjno-aktywizujące dot.:

1)warsztatów aktywności obywatelskiej (w tym dokumentacja i zagadnienia prawne, fundraising i pisanie wniosków, realizacja projektów, zespół i komunikacja);

2)wyjazdów edukacyjnych wraz z wolontaryjnymi wymianami kompetencji społecznych (w tym obejmujących tematykę dot. partnerstw) oraz wypracowaniem inicjatyw;

3)doradztwa i tematycznych wizyt studyjnych podnoszących świadomość
i zainteresowania działań społecznych wspierających aktywność na rzecz seniorów;

4)organizacja Lokalnych Inicjatyw Seniorów (wolontariuszy) poprzez upowszechnienie wolontariatu i organizację działań inicjatywnych (partycypacyjnych) w seniorskich środowiskach lokalnych, a także wykreowanie liderów – „ambasadorów” wolontariatu;

5)organizacja spotkania ewaluacyjnego pozwalającego na podsumowanie działań oraz podpisanie porozumienia dot. dalszej współpracy.

Działania te przyczynią się do zaciśnięcia i profesjonalizacji współpracy kół znajdujących się w rejonie oddziału. Pozwolą także na zwiększenie standardów obywatelskiego działania seniorów biorących udział w ww. formach wsparcia. Seniorzy biorący udział w projekcie zwiększą wiedzę z zakresu form aktywności społecznej i wolontaryjnej oraz wymienią się doświadczeniami. Działania, które chcemy zrealizować pozwalają aktywizować pokolenie sprawnych i mniej sprawnych seniorów w wieku +60, +70 i +80. Istotne jest to, że projekt będzie włączał seniorów w realizację działań (realizacja inicjatyw), podnosił jakość tych działań oraz przygotowywał do działań partycypacyjnych w praktyce.

Projekt jest dofinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (edycja 2020

Seniorskie Warsztaty Aktywności i Ożywienia Obywatelskiego

Razem ścigamy się z cukrzycą bez powikłań

spotkanie na temat właściwego leczenia cukrzycy

Wykład prowadził diabetolog Dr. Tomasz Biniszkiewicz

Poczęstunek dedykowany diabetykom